Adatkezelési tájékoztató
1. Bevezetés

Cégünk tevékenysége ügyviteli tevékenységet segítő szoftvermegoldások és azokhoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtása vállalkozások számára.

Elkötelezettek vagyunk ügyfeleink és partnereink személyes adatainak védelme iránt. Adatkezelési tájékoztatónkban ismerheti meg, hogy adatkezelőként milyen adatokat tartunk nyilván és hogyan biztosítjuk az Ön személyes adatainak védelmét.

Adatkezelési tevékenységünk kiterjed minden olyan személyre, akik szolgáltatásaink és termékeink iránt érdeklődnek vagy már meglévő partnereink kapcsolattartói.

Jelen Adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2018. május 24-től visszavonásig tart és szükség szerinti időközönként kerül frissítésre.

2. Adatkezelők adatai

A kapcsolódó adatkezelések során a következő szervezetek közös adatkezelőként lépnek fel:

 • Vector Kft.
 • EasyBusiness Kft.
 • Vector Software Services Kft.

Közös adatkezelők elérhetősége: adatkezeles@vector.hu

Adatkezelő által üzemeltetett honlap: www.vector.hu

Székhely és levelezési cím: 6000 Kecskemét, Sörház utca 7.

Telefon: +3676/485-079

Kijelölt adatvédelmi felelős: Szalontai Blanka

3. Jogszabályok, elvek, fogalmak

Az adatkezelés során a mindenkor hatályos, személyes adatok kezelésére vonatkozó magyar jogszabályok, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (GDPR) alapján, a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint járunk el.

Az adatkezelés során az alábbi alapelveket követjük:

 • Személyes adatot kizárólag az itt meghatározott célból és ideig kezelünk. Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas.
 • Az adatkezelés során a tudomásunkra jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelők megbízásából vagy az adatkezelőkkel munkaviszonyban álló személyek ismerhetik meg
 • A személyes adatokat bizalmasan kezeljük és tárolásuk korszerű adatbiztonsági intézkedések megtétele mellett történik

A tájékoztatóban használt fogalmak alkalmazásában irányadó a GDPR rendelet. Néhány kiemelt fogalom:

 • „személyes adat”: A természetes személyre (érintettre) vonatkozó bármely információ (pl.: név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó adat);
 • „érintett”: azonosítható természetes személy, akire az adott személyes adat vonatkozik. (Ilyen pl.: a honlap látogatója, a hírlevélre feliratkozó személy, az álláshirdetésre jelentkező személy)
 • „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;
 • „adatfeldolgozás”: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése;
 • „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében (megbízásából, utasítására és az adatkezelő döntése alapján) személyes adatokat kezel

4. Adatkezelési tevékenységek
4.1 Termékbemutató, ajánlat kérése

A /kapcsolat oldalon jelezheti felénk, ha termékbemutatót, további információt szeretne kapni szolgáltatásainkról, termékeinkről. Természetesen a weboldalon feltüntetett más elérhetőségeken is megkeresheti munkatársainkat. A kapcsolatfelvétel megtételével Ön megerősíti, hogy megismerte és elfogadja a jelen Tájékoztatóban foglalt feltételeket és hozzájárul a megadott személyes adatainak adatkezelő általi kezeléséhez.

Az adatkezelés célja: üzleti kapcsolat előkészítése a megkeresővel, kérdések és kérések megválaszolása, tájékoztatás nyújtása a termékekről, szolgáltatásokról, hírlevelek küldése, termékbemutató szervezése.

Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás

A kezelt személyes adat kategóriák: név, cégnév, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonására beérkezett kérelem teljesítéséig.

4.2. Terméktámogatás oldal

Közös adatkezelőként a szerződött partnereink és az őket képviselő érintettek számára on-line felületet biztosítunk, melyen keresztül a szerződéses folyamatok teljesítéséhez nyújtunk közvetlen kommunikációs csatornát. A Terméktámogatás oldalra az érintetteknek az online (www.vector.hu) felületen keresztül önállóan nincs módjuk regisztrálni, ehhez a szerződéses jogviszony alapján biztosítunk lehetőséget.

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás a szerződéses követelmények teljesítése érdekében a szerződött ügyfelek munkatársaival

Az adatkezelés jogalapja: társaságuknak jogos érdeke fűződik ahhoz, szerződéses megállapodásokban rögzített feladatokat hatékonyan megvalósítsa, a beérkező kéréseket kontrolálja, azokhoz kapcsolódóan információt kérjen és nyújtson.

A kezelt személyes adat kategóriák: név, cégnév, beosztás, e-mail cím, telefonszám, jelszó.

Az adatkezelés időtartama: a szerződéses jogviszony fennállásáig vagy törlési igény teljesítéséig.

4.3. Központi telefonszám

Központi telefonszámon keresztül biztosítjuk a telefonos kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás lehetőségét. A beérkező hívásokat minőségbiztosítási okokból rögzítjük és tároljuk.

Az adatkezelés célja: a 4.1 és a 4.2 pontokban meghatározott célok közül a hívás tartalmának megfelelő.

Az adatkezelés jogalapja: társaságuknak jogos érdeke fűződik ahhoz, potenciális és már szerződött partnerei részére megadja az általuk kért tájékoztatást és a szerződéses kötelezettségeit (pl. terméktámogatás) teljesíteni tudja.

A kezelt személyes adat kategóriák: név, cégnév, beosztás, telefonszám, a hívás során a hívó fél által elmondott egyéb személyes adat.

Az adatkezelés időtartama: a hívás napjától számított 5 évig vagy törlési igény teljesítéséig.

4.4 Hírlevél küldése

Közös adatkezelőként feladatuknak tekintjük a szolgáltatásaikkal és termékeikkel, azok változásával kapcsolatosan folyamatosan informáljuk leendő és meglévő (esetlegesen nem szerződött, de felhasználó) partnereinket. Ezen tájékoztatások jellemzően a következőkre vonatkoznak:

 • termékfejlesztési eredmények bemutatása
 • új szolgáltatások, termékek, modulok bemutatása
 • változáskövetési információk, érintett jogszabályi változások
 • kapcsolódó pályázati lehetőségek
 • vevőtalálkozók, konferenciák, szakmai fórumok információk
Kiküldés módja minden esetben elektronikus (e-mail).

Az adatkezelés célja: marketing- és termékinformációk kiküldése, hogy tájékoztassuk termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos akciókról, újdonságokról, a legfrissebb verzióba került fejlesztésekről, fontos jogszabályi és technológiai változásokról.

Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás.

Tájékoztatjuk, hogy ezen célból (hírlevelek küldése) történő adatkezelésünk ellen bármikor tiltakozhat, amelyet követően a hírlevél küldést megszüntetjük (ez az eredeti adatkezelést nem érinti).

A kezelt személyes adat kategóriák: név, cégnév, beosztás, telefonszám, e-mail cím, érdeklődési terület..

Az adatkezelés időtartama: ameddig az eredeti adatkezelés jogszerűen fent áll, vagy ameddig nem jelezte felénk, hogy nem kér hírlevelet. Szerződött partnereink kapcsolattartói Terméktámogatás oldalunkon saját maguk is beállíthatják a hírlevél kérés funkciót.

4.5 Rendezvények

Az általunk szervezett rendezvényekre jelentkezők hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a rendezvényeken a résztvevőket is megjelenítő kép- és hangfelvételek készüljenek és ezt cégünk marketing tevékenységéhez (pl. a rendezvények népszerűsítése céljával) felhasználjuk. A résztvevő személye kizárólag a kifejezett beleegyezésével kerülhet megnevezésre. Szerződött partnereink számára szervezett rendezvényeken, konzultációkon előzetes online regisztrációt követően vehetnek részt ügyfeleink. A regisztráció az alábbiakban felsorolt személyes adatok megadásával történik.

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás a rendezvénnyel kapcsolatos információk átadása érdekében a szerződött ügyfelek munkatársaival.

Az adatkezelés jogalapja: társaságuknak jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy az általa szervezett rendezvényekre jelentkező ügyfelekkel információkérés és információ átadás céljából kapcsolatot tartson fenn.

A kezelt személyes adat kategóriák: név, cégnév, beosztás, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama: a szerződéses jogviszony fennállásáig vagy törlési igény teljesítéséig.

4.6. Honlap: www.vector.hu és sütik kezelése

A Közös adatkezelőként üzemeltetett honlapunkhoz bárki, kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat (kivétel: Terméktámogatás). Nem személyhez kötött információkat statisztikai célból korlátlanul gyűjt a weblap a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adatokat nem célunk kinyerni, így személyes adat kezelést nem valósítunk meg.

Süti beállítás

A honlapunkon sütiket (cookie-kat) alkalmazunk. A süti egy olyan kisméretű, egyszerű adatcsomag, amely információt gyűjt a weboldal látogatóiról.

A honlap-látogató böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával visszautasíthatja a sütik használatát.

A sütiket a honlap-látogató képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a sütik alkalmazását tiltsa.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

 • hogyan lehet letiltani a sütiket,
 • hogyan lehet elfogadni új sütiket, vagy
 • hogyan lehet utasítást adni a böngészőjének arra, hogy új sütiket állítson be, vagy
 • hogyan lehet egyéb sütiket kikapcsolni.

A süti-beállítások módosítására az alábbi linkeken találhatók további információk:

Egyes böngészők lehetővé teszik a honlap-látogató számára, hogy a „Nincs nyomonkövetés” (Do Not Track) opció bekapcsolásával megtiltsa a sütik és hasonló eszközök elhelyezését a böngészésre használt eszközön.

A „privát” vagy „inkognitó” módban történő böngészés, illetve olyan bővítmények használata, mint például a Ghostery, az Unlock vagy az Adblock megakadályozhatják a sütik és hasonló eszközök települését a böngészésre használt eszközön.

A sütik célja weboldal használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a sütik korlátozása, törlése során előfordulhat, hogy a honlap-látogató a honlap bizonyos funkciót nem vagy csak korlátozott módon tudja majd használni. Amennyiben a honlap-látogató nem fogadja el a sütik használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek a számára.

A honlap használatával és a sütik elfogadásával a honlap-látogató hozzájárul adatainak feldolgozásához a lentiekben meghatározott módon és célokra.

A weboldalon első látogatása alkalmával felugró ablakban megjelenő süti-tájékoztatóban „Elengedhetetlen” kategóriába sorolt sütik a honlap-látogató külön hozzájárulása nélkül is elhelyezhetők a böngészésre használt eszközén, azonban ezek beállításai is megváltoztathatók a fent jelzett módon.

A „statisztikai” és „marketing” kategóriába sorolt sütiket kizárólag a honlap-látogató beleegyezését követően helyezzük el a böngészésre használt eszközön. A látogató a hozzájárulást a honlap első látogatása alkalmával adja meg.

A honlap-látogatónak lehetősége van a süti-beállítások megváltoztatására is az oldal alján található „Süti beállítások” menüpont alatt.

Elengedhetetlen (technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet) sütik

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így - többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása.

Hozzájárulást igénylő sütik:

Ezek lehetőséget biztosítanak, hogy cégünk megjegyezhesse a felhasználó honlappal kapcsolatos választásait. A látogató a szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során ezen adatkezelést bármikor megtilthatja. Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival.

Statisztikai (használatot elősegítő) sütik:

Az adatkezelés jogalapja: a látogató hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele.

Az adatkezelés időtartama 6 hónap.

Marketing (teljesítményt biztosító) sütik:

A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít minket, hogy pontosabb képet kaphasson a weboldal látogatóinak tevékenységeiről. Ezen sütik részletes statisztika készítésével segítenek bennünket a reklámkampányok optimalizálásában.

Fontos, hogy ezen sütik anélkül készítenek jelentést a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics megmutatja, hogy a látogatók honnan kattintottak a weboldalra, mennyi időt töltenek rajta és földrajzilag hol találhatóak

A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsen meg cégünk a Google-szolgáltatásokban (például a Google Keresésben) és szerte az interneten, valamint hogy mérje a Google Ads által megjelenített hirdetésekhez kapcsolódó interakciókat.

A sütik által generált, a honlap használatára vonatkozó információkat (a honlap-látogató IP-címét) a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja és ott tárolja.

A Google nem kapcsolja össze a sütik által generált információkat más adatokkal – éppen ezért a hatályos adatvédelmi szabályozás alapján nem valósítja meg személyes adatok kezelését. A Google a fenti információkat a honlap látogató általi használatának értékelésére, elemzésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportok összeállítására, valamint a honlapon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használhatja.

A Facebook Pixel süti (cookie) egy olyan kisméretű kódrészlet, amelynek a https://www.vector.hu forráskódjában történő elhelyezésével cégünk nyomon követheti a Facebook-on is regisztrált felhasználók tevékenységét. Működése nagyban hasonlít a fentebb ismertetett Google Analytics sütikhez.

A Hotjar Ltd. által nyújtott Hotjar csomagot a felhasználói igények pontos felmérésére használjuk. A Hotjar a weboldalunk felhasználói interakciót figyeli (úgy mint melyik oldalon mennyi időt töltenek, milyen linkre klikkelnek, mi tetszik és nem tetszik az oldalon, stb.), aminek segítségével a felhasználói visszajelzés alapján tudjuk szolgáltatásainkat továbbfejleszteni. A Hotjar sütiket és más technológiákat használ a felhasználó viselkedésének és eszközadatainak begyűjtésére és elemzésére, úgy mint anonimizált IP cím, képernyőméret, eszköz típus és azonosító, böngésző információk, földrajzi helyzet (kizárólag ország), valamint a preferált nyelv. A Hotjar ezeket az információkat egy pszeudonimizált profilban tárolja. Sem a Hotjar, sem mi nem használja ezeket az adatokat a felhasználóink azonosítására, vagy további, más módon szerzett felhasználói adatokkal való összevetésre. További részletekért megtekintheti a Hotjar adatvédelmi nyilatkozatát erre a linkre kattintva. A szolgáltatás működése önkéntes hozzájáruláson alapul, aminek jogalapja az EU általános adatvédelmi rendelet, 6. cikk a) pontja. Ezt a hozzájárulást ezen az oldalon bármikor módosíthatja

A sütikről bővebben itt tájékozódhat:

5. Az Ön jogai (érintteti jogok kezelése)

Az előzőekben leírt adatkezelés kapcsán Önt az alábbiakban részletezett jogok illetik meg. Amennyiben élni szeretne jogaival, vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül!

Azonosítás: A kérése teljesítése előtt minden esetben azonosítanunk kell az Ön személyazonosságát. Ha nem tudjuk Önt megbízhatóan azonosítani, sajnos nem teljesíthetjük a kérését.

A kérés megválaszolása: Az azonosítást követően írásban, elektronikusan, vagy az — Ön kérésére — szóban nyújtunk tájékoztatást a kéréssel kapcsolatban. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, mi elektronikus úton fogunk válaszolni. Természetesen ebben az esetben is van lehetősége más módot kérni.

Ügyintézési határidő: Legkésőbb a kérés beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatjuk Önt a kérése nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 (két) hónappal meghosszabbítható, amiről még az egy hónapos ügyintézési határidőn belül tájékoztatjuk Önt. Kötelesek vagyunk Önt az intézkedés elmaradásáról is tájékoztatni az egy hónapos ügyintézési határidőn belül. Ez ellen panaszt nyújthat be a NAIH-nál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az ügyintézés díja: A kért tájékoztatás és intézkedés díjmentes. Kivételt képez az eset, ha a kérés egyértelműen megalapozatlan vagy — különösen ismétlődő jellege miatt — túlzó. Ebben az esetben díjat számolhatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérés teljesítését.

5.1. Visszavonhatja hozzájárulását

Az Ön hozzájárulása alapján végzett adatkezelések esetén, Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulását (GDPR 7. cikk). Ilyen esetben az erről szóló értesítés kézhezvételét követően indokolatlan késedelem nélkül az Ön személyes adatainak kezelését megszüntetjük. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az addig felmerült adatkezelési tevékenység jogszerűségét. Ugyan így értelmezzük, ha nem kéri hírlevelünk küldését.

5.2. Tájékoztatást (hozzáférést) kérhet

Ön tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e (GDPR 15. cikk), és ha igen:

 • Mi a célja?
 • Pontosan milyen adatok kezeléséről van szó?
 • Kinek továbbítjuk ezeket az adatokat?
 • Meddig tároljuk ezeket az adatokat?
 • Önnek milyen jogai és jogorvoslati eszközei vannak ezzel kapcsolatban?
 • Kitől kaptuk az Ön adatait?
 • Hozunk-e automatizált döntést Önre vonatkozóan személyes adatai felhasználásával, illetve hogy milyen logikát (módszert) alkalmazunk, adatkezelés milyen jelentőséggel bír, milyen várható következményekkel jár.
 • Kérhet másolatot a kezelt személyes adatairól. (A további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthatunk fel.)

5.3. Helyesbítést kérhet

Ön kérheti, hogy javítsuk, illetve egészítsük ki az Ön pontatlanul, vagy hiányosan rögzített személyes adatát (GDPR 16. cikk).

5.4. Kérheti személyes adatai törlését

Ön kérheti, hogy töröljük az Ön személyes adatait (GDPR 17. cikk), ha:

 • A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezeltük;
 • A pusztán az Ön hozzájárulása alapján végzett adatkezelések esetén;
 • Ha megállapításra kerül, hogy a személyes adatokat jogellenesen kezeljük;
 • Uniós vagy hazai jogszabály előírja;
A személyes adatokat nem törölhetjük, amennyiben azokra szükség van:
 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5.5. Kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést

Ön kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést (GDPR 18. cikk), ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát
 • Az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • Már nincs szükségünk a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Közös adatkezelők jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A korlátozás esetleges feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk Önt.

5.6. Kérheti, hogy adjuk át a személyes adatait (adathordozhatósághoz való jog)

Ön jogosult arra, hogy az általunk kezelt személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja (GDPR 20. cikk), továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa – vagy kérésére – továbbítsuk, amennyiben az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásán, vagy Önnel, vagy az Ön érdekében kötött szerződésen alapul és automatizált módon történik.

A jog alkalmazása nem sértheti a törléshez való jogot és nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

5.7. Tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen

Ön tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen (GDPR 21. cikk). Ez esetben a személyes adatok kezelését megszüntetjük, kivéve, ha azok kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ön akkor is tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ha:

 • Az adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik. Ebben az esetben a személyes adatokat töröljük
 • A személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor. Ebben az esetben a személyes adatokat töröljük kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

6. Jogorvoslati lehetőségek
6.1. Panaszt tehet a NAIH-nál

Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes a vonatkozó adatvédelmi előírásokkal, úgy Ön jogosult panaszt tenni Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóságnál (NAIH).

elnök: dr. Péterfalvi Attila
levelezési cím: 1534 Budapest, Pf.: 834
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
web: http://naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

6.2. Bírósághoz fordulhat

Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes a vonatkozó adatvédelmi előírásokkal és ezzel megsértették az Ön jogait, úgy Ön jogosult bírósághoz fordulni.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

A bírósági eljárásra az Adatvédelmi Rendeletben foglaltakon túl a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Második Könyv, harmadik rész, XII. Címében (2:51. § - 2:54. §) foglaltak, valamint az egyéb a bírósági eljárásra vonatkozó jogszabályi előírások irányadóak.

6.3. Kártérítés és sérelemdíj

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével kárt okoz, vagy az érintett személyiségi jogát megsérti, az adatkezelőtől sérelemdíj követelhető. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

7. Adatbiztonság

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy figyelembe véve a tudomány és technológia mindenkori állását, a megvalósítás költségeit, továbbá az adatkezelés jellegét, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett kockázatokat a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket valósítsunk meg annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantáljuk.

A személyes adatokat mindig bizalmasan, korlátozott hozzáféréssel, titkosítással és az ellenálló képesség lehetséges maximalizálásával, probléma esetén visszaállíthatóság biztosításával kezeljük. Rendszerünket rendszeresen teszteljük a biztonság garantálása érdekében.

A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor figyelembe vesszük az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

Megteszünk mindent annak biztosítása érdekében, hogy az irányításunk alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek kizárólag a mi utasításunknak megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.

Jelen tájékoztatóban hivatkozott adatkezelések tekintetében automatizált döntéshozatalt, profilalkotást nem alkalmazunk.

8. Adatfeldolgozók, adattovábbítás

A személyes adatok továbbítását 3. országba nem tervezzük.

Tevékenységünk kapcsán technikai szolgáltatókat veszünk igénybe, akik bizonyos esetekben adatfeldolgozóként járnak el. Ezek kiválasztásánál szem előtt tartjuk, hogy szolgáltatóink is elfogadják a GDPR adatkezelési és adatvédelmi elveket és megfelelő garanciákat nyújtsanak a személyes adatok védelmének biztosítására.

Ilyenek:

Tevékenység Cégnév Székhely/ GDPR garanciák
Szerver / honlap üzemeltetés
Felhő szolgáltatás üzemeltetés
Eldacon Kft. 1094 Budapest, Tűzoltó utca 57.
Felhő szolgáltatás és honlap üzemeltetés Total Felhő Kft. 3530 Miskolc, Széchenyi utca 88.
Tárhely / Felhő szolgáltató Amazon Web Services A szerverek a frankfurti adatközpontban vannak. https://aws.amazon.com/compliance/gdpr-center/
E-mail rendszer/Skype Microsoft O365
Telefonközpont szolgáltató Arenim Technologies Kft. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.

Tájékoztatjuk, hogy a jogszabályban meghatározott esetekben a kezelt személyes adatokat az illetékes hatóságok, bíróságok részére azok megkeresésének megfelelően átadjuk.

Amennyiben bármilyen kérdése, észrevétele van adatkezelési folyamatainkkal kapcsolatban, az adatkezeles@vector.hu e-mail címen állunk rendelkezésére.